Thông Báo Mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên NĂM 2024

Kính gửi cổ đông : QUÝ CỔ ĐÔNG


HĐQT Công ty cổ phần trang thiết bị kỹ thuật y tế TP. Hồ Chí Minh kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty. Các thông tin cần thiết về Công ty và Đại hội như sau:


1. Tên, địa chỉ, giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty:

    Tên Công ty: Công ty  cổ phần TrangTthiết Bị Kỹ Thuật Y Tế TP. Hồ Chí Minh.

    Địa chỉ trụ sở chính: 252-254 Cống Quỳnh, P Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Số, ngày và nơi cấp Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0300534193, do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 11/08/2010.

2. Thời gian và địa điểm họp:

    - Thời gian: từ 8 giờ15ph  ngày 10/05/2024, dự kiến kết thúc vào 12 giờ 00 cùng ngày.

    -  Địa điểm họp: Phòng họp, Trụ sở Công ty, 252-254 Cống Quỳnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.


3. Nội dung Đại hội:

    - Nội dung Đại hội được tóm tắt được trình bày trong “Chương trình Đại hội” gửi kèm theo Thông báo mời họp này.

    - Nội dung chi tiết và các văn bản liên quan khác kính mời Quý cổ đông xem trong trang thông tin điện tử của Công ty - www.mts.com.vn kể từ ngày 19/04/2024.

4. Lưu ý:

    - Người dự họp phải xuất trình Căn cước công dân trước khi bước vào phòng họp.

    - Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác đi họp, xin làm theo mẫu kèm theo.


                                                                                      T/m. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                 CHỦ TỊCH


                                                                                                  (Đã ký)


                                                                                        NGUYỄN THẾ VINH
Các văn bản và tài liệu đính kèm   (Xin click vào link bên dưới) :

-    Giấy ủy quyền

-    Chương trình họp 2024

-    Quy chế dự họp và thể lệ biểu quyết 2024

-    Báo cáo Kết quả kinh doanh 2023 và kế hoạch kinh doanh 2024

-    Báo cáo của HĐQT vể quản lý công ty

-    Báo cáo của Ban kiểm soát

-    Quy chế để cử ứng cử

-    Thể lệ bầu cử

-    TT Phân phối lợi nhuận

-   TT Ủy quyền HĐQT chọn công ty kiểm toán

-    TT Thù lao HĐQT BKS 2023 - 2024

-    TT Thông qua Báo cáo tài chính   

-    Báo cáo tài chính 2023 (đã được kiểm toán)

CÔNG TY CP TRANG THIẾT BI KỸ THUẬT Y TẾ TP.HCM

Địa Chỉ : 252 - 254  Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

Website : mts.com.vn     -            Email: mts@hcm.vnn.vn

Phone : (028) 38390996 - (028) 39250444 - (028) 38325712


© 2010 Bản quyền thuộc về Công ty Cổ phần Trang Thiết Bị Kỹ Thuật Y Tế TP.HCM   |  All Rights Reserved

Yêu cầu JavaScript
Chúng tôi rất tiếc, nhưng Website sẽ không hoạt động đúng nếu không bật JavaScript. Nếu bạn không thể bật JavaScript, hãy thử truy cập mobile-optimized website.