THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018


THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

 Kính gửi : Quý cổ đông

 HĐQT Công ty cổ phần trang thiết bị kỹ thuật y tế TP. Hồ Chí Minh kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty. Các thông tin cần thiết về Công ty và Đại hội như sau:

      1.  Tên, địa chỉ, giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty: 

  • Tên Công ty: Công ty cổ phần TrangTthiết Bị Kỹ Thuật Y Tế TP. Hồ Chí Minh.
  • Địa chỉ trụ sở chính: 252-254 Cống Quỳnh, P Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
  • Số, ngày và nơi cấp Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0300534193, do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 11/08/2010.  

     2. Thời gian và địa điểm họp:

               Thời gian: từ 8 giờ 00 ngày 15/06/2018, dự kiến kết thúc vào 12 giờ 00 cùng ngày.

Địa điểm họp: Phòng họp, Trụ sở Công ty, 252-254 Cống Quỳnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

     3.  Nội dung Đại hội: Nội dung Đại hội được tóm tắt được trình bày trong “Chương trình Đại hội” gửi kèm theo
    

    4.  Lưu ý:

             -  Người dự họp phải xuất trình Chứng minh nhân dân trước khi bước vào phòng họp.

             -  Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác đi họp, xin làm theo mẫu kèm theo.

 

                                                                               T/m. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                              CHỦ TỊCH

                                                                                               (Đã ký)


                                                                                   TS. ĐẶNG QUỐC CHÍNH

 

Nội dung chi tiết và các văn bản liên quan :